Vanliga frågor

Hjälper det att minska exponeringen för allergen?

Ja. Minskning av exponeringen för ett eller flera allergener kan hjälpa till att minska symtomen och behovet av medicin (1). Detta kan endast uppnås om du känner till patientens unika allergiprofil.

Vad är skillnaden mellan födoämnesallergi och födoämnesintolerans?

Det är vanligt att blanda ihop termerna allergi och intolerans. Men de innebär inte samma sak. Födoämnesintolerans involverar, till skillnad från födoämnesallergi, inte immunsystemet och är inte livshotande. Laktosintolerans, dvs. försämrad förmåga att bryta ned mjölksockret laktos är ett vanligt exempel. Symtomen omfattar vanligtvis gasbildning, magkramper och diarré.

Födoämnesallergi å andra sidan har att göra med immunsystemet. Det uppstår när kroppen bildar IgE-antikroppar mot ett visst livsmedel. Vanliga symtom är utslag och astma.

Kan en allergisk patient utveckla allergier mot nya allergen hela livet?

Utvecklingen av allergier i relation till ålder kan beskrivas som en "allergimarsch". Detta innebär att det ofta finns ett givet förlopp när en atopisk immunreaktion förknippad med IgE-antikroppar väl har startat och orsakat det atopiska tillståndet.

Hur den atopiska sjukdomen yttrar sig varierar avsevärt beroende på barnets ålder, liksom de allergener som är inblandade. I spädbarnsåldern verkar allergier mot livsmedel vara de vanligaste. Efter treårsåldern blir inhalationsallergier dominerande. Allergener kan orsaka nya allergier pga. att patienten utsätts för högre koncentrationer eller för att ett helt nytt allergen introduceras i miljön. Men immunsystemet tenderar att bli mindre aktivt vid högre ålder (2).

Hur vanlig är allergi?

Omkring 35 % av befolkningen har allergiska symtom, även om allergifrekvensen kan variera från ett land till ett annat.

Varför blir vissa människor allergiska men inte andra?

Genetiska faktorer avgör hur lätt och hur starkt sensibiliserad (överkänslig) en individ blir och hur många IgE-antikroppar som produceras. Sensibilisering, inflammation och vävnadsirritation kan utvecklas olika hos olika patienter, efter olika exponering.

Varför går det inte att testa kontaktallergi med ett blodtest?

Kontaktdermatit orsakas inte av antikroppar utan av lymfocyter. Då kan istället ett hudtest med en panel av misstänkta antigener användas. Ett plåster placeras på patientens rygg under 48 timmar och sedan avläses reaktionerna efter 72 timmar. (Denna typ av reaktion kallas även fördröjd överkänslighet.)

Kan man växa ifrån allergi?

Barn växer ofta ur allergi mot mjölk och äggvita, medan allergier mot livsmedel som nötter och fisk tenderar att finnas kvar längre fram i livet. Specifika IgE-antikroppar mot matallergener i yngre år kan förutsäga utveckling av atopisk sjukdom och utveckling av IgE mot inhalerade allergener senare i livet.

Hur vanlig är allergi mot läkemedel?

Förekomsten av allergiska reaktioner mot läkemedel i den allmänna vuxna befolkningen beräknas vara omkring 15 %. Många olika mekanismer impliceras vid läkemedelsallergi och incidensen för omedelbara reaktioner (typ I) förefaller vara mycket låg i jämförelse med allergi mot vanligare allergener som pollen och husdjur. Incidensen för allergi mot penicillin är 1/1 000 administreringar, dvs. 0,7 till 10 % av behandlingarna (3).

Kan man bli allergisk som vuxen även om man aldrig har varit det tidigare?

Ja, man kan bli allergisk när som helst i livet, men det är vanligare att symtom förekommer tidigt i livet. Om nya allergener introduceras eller om allergenbelastningen ökar kan dock allergi uppstå även senare.

Ger pricktester (SPT) och IgE-bestämningar olika resultat?

Både hudtester och blodtester används för att diagnostisera IgE-medierade reaktioner mot allergener. Ett positivt test beror inte bara på IgE-antikroppar utan även på mastcellsintegritet och vaskulär och neurologisk respons. Under ideala förhållanden ger hudpricktester samma resultat som optimerade in vitro-IgE-antikroppstester. Men hudtester är inte kvantitativa och resultaten kan inte jämföras mellan olika kliniker. I motsats till in vitro-tester är hudtesterna beroende av hudens status och påverkas av medicinering och av hur testet utförs. Det finns en liten, men otvetydig risk för systemiska reaktioner vid hudtester (4).

En annan skillnad är standardiseringen. SPT-resultat beror på kvaliteten på extraktet, skickligheten hos den person som utför testet, placeringen av testplatsen och medicinsk behandling. Alla dessa parametrar måste kontrolleras väl för att uppnå god standardisering, vilket inte är lätt. IgE-bestämningar med ImmunoCAP är däremot standardiserade av testtillverkaren och testlaboratoriet bedöms genom internationella eller nationella kvalitetsbedömningsprogram som t.ex. NEQAS i Storbritannien. Detta säkerställer utmärkt standardisering.

Spelar livsmedelsallergi någon roll vid atopisk dermatit/atopiskt eksem?

Över 30 % av de barn som har atopisk dermatit kan ha livsmedelsallergi (5). Hos vuxna är siffran något lägre (6).

Vad betyder "dolda" allergen?

Det är särskilt viktigt för barn och ungdomar att vara medvetna om "dolda" allergener i olika livsmedel, dvs. allergener som inte syns eller är fullständigt deklarerade i livsmedlen. Unga människor är särskilt utsatta för kommersiellt preparerade livsmedel där risken för dolda allergener är som störst. Det är därför viktigt att patienterna får information om hur de ska läsa och förstå innehållsdeklarationer. Tyvärr finns dock exempel på missledande och ofullständiga innehållsförteckningar på livsmedel.

Det finns även exempel på korskontaminering av livsmedel. Eftersom det inte räcker med korrekt märkning måste patienter (och andra som ansvarar för yngre barn) vara utrustade för och utbildade i hur de ska hantera eventuella oväntade anafylaktiska, allergiska reaktioner mot allergener i livsmedel. Jordnötter, nötter, mjölk, ägg samt fisk och skaldjur är de livsmedel som oftast nämns vid oväntade anafylaktiska reaktioner.

Kan det finnas korsreaktivitet mellan olika livsmedel?

Om patienten är allergisk mot ett livsmedel kan hon också visa reaktivitet mot andra livsmedel inom samma biologiska familj. Livsmedel innehåller många olika allergener och en patient kan vara sensibiliserad mot ett eller flera av dessa. Dessutom kan ett livsmedel innehålla samma allergen som ett annat även om det inte alltid är säkert att en patient reagerar kliniskt mot båda livsmedlen.

 

Är IgE-antikroppar stabila i serumprover?

Studier har visat att IgE-antikroppar i serumprover är stabila under många år vid förvaring i -20 ºC.

Kan plasmaprover, hemolytiska, lipemiska och ikteriska prover användas i ImmunoCAP för IgE-testning?

Studier har utförts på EDTA-, heparin- och citratplasma samt på hemolytiska, ikteriska och lipemiska prover. Ingen betydande skillnad jämfört med serum påträffades vid användning av dessa typer av prover.

Kan serum från kapillärblod användas för IgE-testning?

Ja, serum från kapillärblod och serum från venblod ger identiska resultat vid testning av totalt IgE, specifikt IgE och Phadiatop i ImmunoCAP (7, 8, 9).

Kan trädamm orsaka allergi?

De flesta typer av trädamm innehåller olika kemikalier som orsakar irritation och troligen typ IV-sensibiliering (T-cell), men är inte direkt kända för att vara involverade i IgE-medierade reaktioner. Det finns dock några undantag. Vissa tropiska träslag har till exempel visats orsaka IgE-medierade reaktioner.

Påverkar värmebehandling av patientserum resultaten för IgE-tester?

När proverna värmebehandlas genomgår vissa proteiner steriska förändringar som kan vara irreversibla eller delvis irreversibla. Mycket hög temperatur (kokning) kan förstöra proteinerna helt.

Det är känt att vissa delar av IgE-molekylen (dvs. den receptorbindande delen) ändrar konformation under värmebehandling (56° C i 30 minuter).

I ImmunoCAP-tester av totalt IgE (tIgE) och allergenspecifikt IgE (sIgE) används stabila epitoper av IgE-molekylen för bindning av anti-IgE-antikroppskonjugatet. Mild värmebehandling har därför ingen betydelse för IgE-testets resultat.

Från vilken ålder är det relevant att utföra IgE-testning på barn?

IgE finns i blodet vid födseln, även om det normalt förekommer i mycket låg koncentration. I vissa länder genomförs screeningprogram för totalt IgE på nyfödda för att identifiera barn med risk för framtida allergiproblem. Förväntade värden för barn från 6 veckor har tagits fram för ImmunoCAP Total IgE.

Kapillärblod kan användas för testning.

Komjölk är en viktig orsak till reaktioner hos spädbarn. Rapporter om prevalensen för IgE-medierade reaktioner på mjölk hos spädbarn varierar mellan 0,5 och 7,5 %.

Allergi mot ägg är också mycket vanligt hos spädbarn. Äggspecifika IgE-antikroppar är vanligtvis de första antikroppar som bildas hos barn som utvecklar atopisk sjukdom. Mätning av äggvitespecifikt IgE (Pharmacia CAP System) vid 6 månaders ålder har visats vara en mycket effektiv prediktor för allergi mot huskvalster under de första 5 levnadsåren.

Förväntade värden för specifikt IgE är inte åldersberoende.

Om en patient har specifika IgE-antikroppar mot ett visst allergen i serumet, innebär det alltid att patienten har de kliniska symtomen?

Närvaro av IgE-antikroppar indikerar att sensibiliseringsprocessen har börjat. Tillsammans med symtomen och en positiv anamnes bekräftar det vilket allergen som är orsaken, men utan symtom kan det förutspå senare utveckling av allergisk sjukdom. Man ser ofta att specifika IgE-antikroppar föregår symtomen, men symtomen hinner ikapp med tiden. Hos barn förekommer också att IgE-antikroppar, t.ex. mot komjölk, finns kvar i serumet under en period efter det att tolerans har utvecklats.

Hjälper det att testa specifikt IgE mot födoämnesallergener i serum på äldre barn och vuxna?

Även om födoämnesallergier ses oftare i spädbarnsåldern förekommer det i alla åldrar. Negativa testresultat ger värdefull information eftersom man då kan undvika att eliminera livsmedel från dieten i onödan.

Vilka är principerna för kvalitetskontroll och standardisering av källmaterial för ImmunoCAP-allergen på Phadia?

Standardiseringen baseras på användning av en panel av patientserum för vilka IgE-antikroppstest och immunoblottning har utförts. Ett referenskällmaterial väljs efter jämförelse av minst fem olika satser mot dessa serum. När en ny sats källmaterial ska användas måste det uppfylla specifikationerna från referenskällmaterialet. På så sätt uppnås maximal reproducerbarhet i kombination med ImmunoCAPs specifikationer för kvalitetskontroll. 

Referenser

  1. NIH. Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, 2007. NIH publication 08-4051.
  2. Niemeier NR, de Monchy JG. Age-dependency of sensitization to aero-allergens in asthmatics. Allergy 1992; 47: 431-5.
  3. Daniel Vervloet, Michel Pradal. Drug Allergy. Sundbyberg: S-M Ewert AB, 1992:4, 55.
  4. Nelson HS. Variables in allergy skin testing. Allergy Proc 1994;15(6):265-8
  5. Sampson HA. The role of food allergy and mediator release in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1988;81:635-645.
  6. Ring J. Nahrungsmittelallergie und atopische Ekzem. Allergologie 1984;7:300-306.
  7. Liappis, N; Berdel, B. Determination of total IgE and of specific IgE in the serum of capillary blood. Allergologie;1998;11:10-12.
  8. Lilja, G; Magnusson C G; et al. Neonatal IgE levels and three different blood sampling techniques. Allergy;1992;47:522-526.
  9. Bauer, C; Atopy screening in children: Total IgE, Phadiatop, and RAST multiple food allergen disc performed on capillary blood samples. Allergologia e Immunologia Clinica; 1987; 2:95.