Ett nytt sätt att se på allergi

Genom att inkludera även allergenkomponenter kommer värdet av allergitestningen att höjas till en helt ny nivå. I molekylär allergologi mäts sensibilisering mot enskilda allergenkomponenter vilket ger en detaljerad bild av patientens sIgE-profil. Detta möjliggör en riskbedömning och hjälper till att förklara vilka symtom som kan bero på korsreaktivitet så att patienten kan få bättre behandling.

Den nya metoden med molekylär allergologi förfinar diagnoserna genom kvantifiering av allergenspecifika IgE-antikroppar mot enstaka, rena allergenmolekyler. Den högre specificiteten som uppnås ökar den kliniska nyttan av IgE-testning.

Allergenkomponenter – en bas för bättre diagnos

Från en allergenkälla kan enskilda allergenkomponenter framställas. Sensibilisering mot dessa komponenter mäts sedan i separata tester, vilket gör att du på exakt molekylär nivå kan bestämma vilka komponenter patienten är sensibiliserad mot.

Informationen utgör basen för en förfinad allergidiagnos. I molekylär allergologi används extraktbaserade tester tillsammans med komponentspecifika analyser. Extraktet ger ett generellt svar på om patienten är sensibiliserad mot den specifika allergenkällan, medan komponenterna ger viktig information om risk, specificitet och korsreaktivitet.

Varför används allergenkomponenter?

Allergenkomponenter är proteiner som grupperas i olika proteinfamiljer efter strukturell likhet. Beroende på proteinernas egenskaper kan sensibilisering mot komponenterna få olika konsekvenser för patienten.

Specifika komponenter – unika ledtrådar till att hitta källor till allergi

Varje allergenkälla innehåller typiskt både specifika och korsreaktiva allergenkomponenter. Specifika allergenkomponenter är mer eller mindre unika för sin källa och finns endast i ett begränsat antal närbesläktade arter. Varje allergenkälla kan innehålla en eller några få specifika allergenkomponenter. Sensibilisering mot någon av dessa indikerar en genuin sensibilisering, vilket innebär att motsvarande allergenkälla troligen är den primära orsaken till de kliniska symtomen.

Identifiera korsreaktiva komponenter – ställ bättre diagnos

Korsreaktiva allergenkomponenter har mycket större utbredning och kan delas av ett mycket stort antal allergenkällor. Eftersom de har mycket stor strukturell likhet kan de orsaka korsreaktiva IgE-antikroppar.

Korsreaktivitet kan exemplifieras av pollenrelaterad födoämnesallergi, ett syndrom som påverkar många patienter som är björkpollenallergiker. Den bakomliggande molekylära orsaken till denna korsreaktivitet är att de flesta björkpollenallergiska patienter har specifika IgE-antikroppar mot komponent Bet v 1. Bet v 1 har strukturell likhet med besläktade proteiner i många livsmedel, exempelvis soja och jordnöt. Följaktligen korsreagerar patientens IgE-antikroppar mot björk-Bet v 1 också mot de besläktade proteinerna i soja eller jordnöt.

Proteiners stabilitet och mängd

Livsmedelsallergenkomponenter uppvisar olika stabilitet vid uppvärmning och matsmältning, och innehållet i deras allergenkälla varierar. Både stabilitet och mängd kan härledas från den proteinfamilj som komponenterna hör till. Det går därför att bedöma riskerna för sensibilisering genom att känna till patientens sensibiliseringsprofil och de identifierade komponenternas familjetillhörighet.