Övriga allergen

Kackerlacka  |  Mögel

  i6 Kackerlacka

Allergenbeskrivning

Blatella germanica

IgE-antikroppar specifika för kackerlacka påträffas ofta hos patienter med astma och andra allergiska tillstånd världen över. De vanligast förekommande arterna i industrialiserade länder är den tyska och den amerikanska kackerlackan.

Allergenexponering

Fördelningen av kackerlackor i världen varierar beroende på geografiskt läge, klimat och kultur. Kackerlackor trivs i fuktig och varm miljö. De förekommer sällan i torra områden på hög höjd.

Flera arter har vid utbredning och expanderar fortfarande till nya områden. Den vanligaste av dessa är den tyska kackerlackan. Det är en liten kackerlacka som blir cirka 2 cm lång och finns världen över där människor finns. De vuxna djuren har vingar, men flyger sällan. Nymferna är mörkare och vinglösa.

Kackerlackor finns i bodstäder, restauranger, hotell, grödor, lagerlokaler osv. Under dagen samlas kackerlackorna bakom lister, i springor kring skåp, garderober eller skafferier samt i och under spisar, kylskåp och diskmaskiner.

Kackerlackor avger starka allergener. Minst 29 allergener som bidrar till astma har upptäckts hos den tyska kackerlackan.

Allergiska individer kan exponeras för allergenerna genom inhalation från bostäder och genom förtäring pga. kontaminering av livsmedel. Vanligtvis finns de största mängderna allergener från kackerlacka i kök. Men mindre mängder som finns i sängkläder, på sovrumsgolv och i möbler kan vara mer relevant som orsak till sensibilisering.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland olika arter av släktet har påvisats. Omfattande korsreaktivitet har också påvisats mellan tropomyosin från räkor och i andra kräftdjur, huskvalster och tysk kackerlacka.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Kackerlacka kan framkalla symtom som astma, allergisk rinit, allergisk konjunktivit och allergiskt eksem hos sensibiliserade individer.

Den kliniska presentationen för astmatiska patienter med allergi mot kackerlacka är vanligtvis icke-specifik. Vanligtvis har patienterna anamnes med astma, möjligen förvärrad på vintern, utan tydliga symtom vid exponering för kackerlackor.

Även om vissa patienter kan vara allergiska mot enbart kackerlackor är det vanligare med sensibilisering mot flera inomhus- och/eller utomhusallergener.

 

 

  m6 Mögel

Allergenbeskrivning

Alternaria alternata /Alternaria tenuis

Alternaria alternata är en av de viktigaste bland de allergena mögelarterna. Även om andra alternaria-arter förmodligen också är kliniskt relevanta, särskilt pga. korsreaktivitet mellan arterna har den större delen av forskningen utförts på Alternaria alternata.

Allergenexponering

Alternaria förekommer på många växter och andra ämnen, inklusive livsmedel och textilier. Den förekommer främst på jord, majsfoder, ruttnande trä, kompost, i fågelbon och på olika skogsväxter. Svarta fläckar på tomater kan orsakas av Alternaria. Det finns ofta i vatten som kondenseras på fönsterkarmar. Det är en av de vanligaste mögelsporerna som påträffas i husdamm i både Nordamerika och Europa.

Alternaria är huvudsakligen ett utomhusallergen som förekommer mest i fuktig miljö. Den största mängden inomhus kan härstamma från primära källor utomhus.

I tempererade klimat kan alternaria-sporer påträffas från maj till november, med höjdpunkter på sensommar och höst. Trots sporernas storlek kan de spridas hundratals kilometer från källan.

Korsreaktivitet

Omfattande korsreaktivitet bland de olika arterna inom släktet kan förväntas. Enolas är ett gemensamt allergen för många mögelarter som har uppvisat hög korsreaktivitet med andra svampbaserade enolaser.

Klinisk erfarenhet

IgE-medierade reaktioner

Överkänslighet mot Alternaria fått ökat erkännande som riskfaktor för utveckling, fortbestånd och förvärrande av astma. Studier har visat tecken på att överkänslighet mot Alternaria kan vara en riskfaktor för livshotande astma. Alternaria är ett av de främsta allergenerna som påverkar barn.

Alternaria-sensibiliserade patienter kan också löpa risk att få allergisk rinit. Svåra fall av rinit kan hänföras till alternaria-överkänslighet.

Alternaria-sensibilisering kan också förekomma i yrkessammanhang som hos trädgårdsarbetare, bageriarbetare, skogsarbetare och lantbrukare.

Alternaria associeras med bagarastma och astma hos massaarbetare.