Ordlista för autoimmunitetstest

Terminologin inom området autoimmunitet kan vara svår. Här har vi samlat de vanligaste orden och uttrycken på området och förklarar hur de ska tolkas.

 

B  |  C  |  D  |  E   |  F  |  G  |  H   |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  | 
N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  | Y  |  Z 

 

A

Affinitet
Styrkan på förmågan att binda mellan ett antigen och en antikropp.

Antikropp
En molekyl (även kallad ett immunoglobulin) producerat av en B-cell i respons på ett antigen. Bindningen av antikropp till antigen leder till att antigenet förstörs.

Antigen
En substans eller molekyl som känns igen av immunsystemet. Molekylen kan vara av ett främmande material som en bakterie eller ett virus, eller molekylen kan vara från samma organism (den egna kroppen) och kallas själv-antigen.

Antigenpresenterande cell
En cell som visar ett antigen med en MHC-molekyl på cellytan.

Antifosfolipidsyndrom (APS)
Antifosfolipidsyndrom (APS) är en systemisk autoimmun sjukdom. Vid APS producerar organismen autoantikroppar mot fosfolipider som är huvudkomponenter i alla levande cellmembran. Symtomen för APS är blodproppar i vener eller artärer, frekventa missfall, trombos, enstaka missfall och trombocytopeni. Olika neurologiska problem (förutom stroke) förekommer också.

Apoptos
Programmerad celldöd (självmord)

Autoimmun hepatit
Genetisk predisposition eller akut leverinfektion kan leda till en autoimmun reaktion och produktion av autoantikroppar mot leverstrukturer. Autoimmun hepatit kan utveckla cirros.

Autoimmunitet
Den friska mänskliga kroppen är utrustad med en kraftfull uppsättning verktyg för att motstå anstormningen av invaderande mikroorganismer (som virus, bakterier och parasiter). Tyvärr händer det ibland att något i denna verktygsuppsättning, som vi kallar immunsystemet, slår fel och det attackerar den egna kroppen. Dessa missriktade immunresponser kallas för autoimmunitet, vilket kan påvisas genom närvaron av autoantikroppar eller T-lymfocyter som reagerar med värdantigen.

Aviditet
Den totala styrka med vilken en multivalent antikropp binds till ett multivalent antigen.

 

B

B-cell
En typ av lymfocyt som är en immunsystemcell. En av dess många roller är att producera antikroppar som binder antigener.

Bias
Ett systematiskt fel som leder till resultat som inte motsvarar de verkliga fynden.

 

C

Celiaki
Celiaki är en autoimmun sjukdom i tunntarmen som uppträder hos personer med genetisk predisposition i alla åldrar från mitten av spädbarnsåldern och framåt. Den livslånga glutenintoleransen leder till skador på mag-tarmkanalen. Följden är dålig näringsupptagning. Endast genom en glutenfri diet slipper patienten de olika symtomen. Symtomen omfattar kronisk diarré, dålig tillväxt (hos barn) och trötthet, men dessa symtom kan vara frånvarande och symtom i andra organsystem har rapporterats. Sjukdomen är vanligare i industrialiserade länder och regioner som Europa, Ryssland, Medelhavsländerna, Nord- och Sydamerika, Sydafrika, Indien, Australien och Nya Zeeland.

Churg-Strauss syndrom
Eosinofili och granulomatös inflammation i andningsvägarna med nekrotiserande inflammation i de små till medelstora blodkärlen, associerat med astma och eosinofili

CTD (Connective Tissue Diseases, bindvävssjukdomar)
Bindvävssjukdomar är en grupp sällsynta systemiska autoimmuna sjukdomar som påverkar kroppens bindväv. Till denna grupp hör systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, sklerodermi, begränsad systemisk skleros (CREST), poly-/dermatomyosit och blandad bindvävssjukdom (MCTD). 

 

D

 

E

EASI
European Autoimmunity Standardization Initiative

Effectiveness
En behandlings förmåga att nå önskat resultat under normala villkor.

Efficacy
En behandlings förmåga att nå önskat resultat under idealiska villkor.

EIA
Enzyme-Immuno-Assay (enzymatisk immunanalys)

ELISA
Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (enzymkopplad immunoadsorberande analys)
ELISA-analysen är en metod för kvantitativ analys där en av reagenterna är märkt med ett enzym. Det kan antingen vara ett antigen eller en antikropp.
Vanligtvis täcks en mikrotiterplatta med det antigen som motsvarar målantikroppen. Om denna specifika antikropp finns i blodprovet kommer det att bindas till antigenet. I det efterföljande reaktionssteget binds en enzymkonjugerad, sekundär antikropp till målantikroppen. Pga. enzymet transformeras substratet i en färgreaktion. Vid jämförelse av färguintensiteten med standarder för kända koncentrationer kan koncentrationen av antikroppar i testprovet bestämmas.

Eosinofili
Hög koncentration av eosinofiler (eosinofilgranulocyter) i blodet.

Epidemiologi
Epidemiologi är ”läran om frekvens, distribution och avgörande faktorer för sjukdomar i populationer” enligt avdelningen för epidemiologi på Washingtons universitet.
Epidemiologisk information används för att planera och utvärdera strategier för att förebygga sjukdom och som hjälp att behandla patienter där sjukdomen redan har utvecklats.

 

F

FEIA
Fluorescence Immunoassay (fluorescensimmunanalys)

Fjärilsexantem
är ett medicinsk tecken som består av ett hudutslag i ansiktet med karaktäristisk form. Det uppvisas ofta i Lupus erythematosus men är inte patognomoniskt. Det kan också uppvisas vid andra sjukdomar som t.ex. dermatomyosit, Pellagra och Blooms syndrom

 

G

 

H

 

I

IIF
Indirect Immunofluorescence (indirekt immunfluorescens)

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD, Inflammatory Bowel Diseases)
Inflammatoriska tarmsjukdomar är en grupp kroniska sjukdomar i mag-tarmområdet som kan blossa upp vid olika tillfällen i livet. De vanligaste inflammatoriska tarmsjukdomarna är Crohns sjukdom (CD, Crohn’s disease) och Ulcerös kolit (UC, ulcerative colitis).

 

J

 

K

Konjugat
Reagent bildat genom kovalent bindning av två molekyler, t.ex. fluorescein bundet till en immunmolekyl.

Korn
Korn är ett vanligt baslivsmedel i människor och djurs diet. Kornet är en medlem av gräsfamiljen, växer i över 100 länder och är en av de mest populära spannmålssorterna. Endast vete, majs och ris odlas mer. Även om kornet är ganska anpassningsbart och kan odlas i många regioner är det ett känsligt sädesslag som kräver omsorg i alla stadier av dess tillväxt och skörd.

L

 

M

Mixed Connective Tissue Disease (MCTD) (Blandad bindvävssjukdom)
MCTD eller överlappningssyndrom, karakteriserat av de överlappande symtomen för flera bindvävssjukdomar (Systemisk Lupus Erythematosus - SLE, reumatoid artrit - RA, sklerodermi, polymyosit, dermatomyosit, Sjögrens syndrom - SS). Typiskt är förekomst av hög koncentration av autoantikroppar mot ribonukleas P (U1-RNP), antinukleära antikroppar och reumatoida faktorer kan också upptäckas, bland andra. Behandlingen för MCTD liknar den för sklerodermi eller SLE.

 

N

Negativ sannolikhetsgrad
Sannolikhetsgraden för ett negativt resultat (negativ LR=likelihood ratio) anger hur mycket sannolikheten för sjukdomen minskar om ett test är negativt.

 

FN / (TP + FN)

 

1 - Sensitivitet

neg LR =

-----------------

=

-------------------

 

TN / (FP + TN)

 

Specificitet

(TP = True positives, TN = True negatives, FP = False positives, FN = False negatives)

NSAID
Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 

O

 

P

Patogen
Sjukdomsalstrande organism.

Positiv sannolikhetsgrad
Sannolikhetsgraden för ett positivt resultat (positiv LR=likelihood ratio) anger hur mycket sannolikheten för sjukdomen ökar om ett test är positivt.

 

TP / (TP + FN)

 

Sensitivitet

pos LR =

-----------------

=

---------------

 

FP / (FP + TN)

 

1 - Specificitet

(TP = True positives, TN = True negatives, FP = False positives, FN = False negatives)

Positivt prediktivt värde (PPV)
Det positivt prediktiva värdet (PPV), eller precisionen eller sannolikheten för sjukdomen, är den andel patienter med positiva testresultat som verkligen har sjukdomen. Prediktivt värde är relaterat till testets eller screeningmetodens sensitivitet och specificitet.

 

TP

 

Antal positiva patienter

PPV =

---------

=

--------------------------------------

 

 TP+FP

 

Antal positiva resultat

(TP = True positives, FP = False positives)

Prevalens
Antalet fall av sjukdomen i en population vid en viss tid (frekvens).

 

 

alla patienter med sjukdomen

Prevalensgrad

=

----------------------------

 

 

alla testade patienter

  

Primär biliär cirros (PBC)
PBC är en autoimmun leversjukdom. Den orsakas av att de små gallgångarna i levern bryts ned, vilket i sin tur leder till att galla samlas och skadar levervävnaden.

Primär respons
Den första immunresponsen (cellulär eller humoral) efter den första exponeringen för ett specifikt antigen.

Pålitlighet
Förmågan hos ett test att uppnå samma resultat vid samma förhållanden. 

Q

 

R

Reumatoid artrit
Reumatoid artrit (RA) är en kronisk, systemisk, inflammatorisk sjukdom som påverkar synoviala leder, främst i händer. Sjukdomen leder i slutskedet till deformering av lederna.Systemisk ledinflammation, särskilt i händerna, morgonstelhet i leder, smärta, svullnad, ömhet, trötthet, illamående, diffus muskuloskeletal smärta, viktnedgång, influensaliknande symtom, anemi.

 

S

Sannolikhet
Sannolikhet före test
Sjukdomens prevalens i en specifik patientgrupp. Medan den generella prevalensen kan vara känd, kan sjukdomsstatusen för varje person vara okänd före diagnostestet och kallas därför sannolikhet före test.
Sannolikhet efter test
Sannolikheten för en sjukdom efter ett givet testresultat. Värdet beror på sjukdomens sannolikhet före test och testets sensitivitet och specificitet.

Sannolikhetsgrad
Sannolikhetsgraden omfattar både sensitiviteten och specificiteten för testet och ger en direkt uppskattning på hur mycket ett testresultat kommer att ändra sannolikheten för sjukdomen.

Sklerodermi
Sklerodermi eller progressiv systemisk skleros (PSS), karakteriseras av fibros i bindväven med påverkan på främst hud, kärl, lungor, pleura, myokardium, perikardium, esofagus och tunntarm. Orsaken till denna flersystemssjukdom är okänd.

Sensitivitet

Sensitivitet är antalet sant positiva testresultat.

 

TP

 

Antal verkliga positiva

Sensitivitet=

----------

=

-------------------------------------

 

TP + FN

 

Antal patienter som har sjukdomen

(TP = True positives, FN = False negatives)

Sköldkörtelsjukdomar (autoimmunrelaterade)
Vid autoimmuna sköldkörtelsjukdomar är sköldkörteln underaktiv, som vid Hashimotos sjukdom eller överaktiv, som vid Graves sjukdom, pga. att det finns autoantikroppar mot tyroglobulin (TG) och tyroid-stimulerande hormon (TSH).
Vissa symtom för Hashimotos sjukdom är depression, mani, känslighet för värme och kyla, parestesi, trötthet, panikattacker, förstoppning, migrän, muskelsvaghet, kramper, minnesförlust, infertilitet och håravfall.
Symtom som indikerar Graves sjukdom är struma, högt blodtryck, svaghet, muskelsvaghet, muskelnedbrytning, ökad aptit, viktnedgång, sömnsvårigheter, skakningar, andfåddhet, ökad svettning, värmeintolerans, varm och fuktig hud, tunt och fint hår och sköra naglar.

Specificitet
Specificitet är antalet negativa resultat för personer som inte har sjukdomen (sant negativa i kontrollgruppen).

 

TN

 

Antal verkliga negativa

Specificitet =

----------

=

-------------------------------------

 

TN + FP

 

Antal individer i kontrollgrupp

(TN = True negatives, FP = False positives)

 

T

 

U

 

V

Vaskulit
Vaskulit är en inflammation av blod- eller lymfkärl. Vaskulit kan delas in i storkärlsvaskulit, vaskulit i medelstora kärl och småkärlsvaskulit. Varje grupp innehåller olika sjukdomar. 

 

W

Wegeners granulomatos
Granulomatös inflammation i luftvägarna och nekrotiserande vaskulit i de små till medelstora blodkärlen.
Wegeners granulomatos hör till den grupp av systemiska vaskuliter som påverkar små blodkärl.

 

 

X

 

Y

 

Z