Vilka fördelar har ett autoimmunitetstest med hög specificitet?

Resultat för mycket specifika tester är mer användbara för läkaren pga. det högre, positivt prediktiva värdet.

Exempel: Celiaki (CD)

Celiaki karakteriseras av en livslång intolerans mot gluten från vete, korn eller råg. Den totala prevalensen av celiaki bland den allmänna befolkningen är cirka 1 %. Men det finns dock ett stort antal odiagnostiserade patienter, eftersom omkring 2/3 av patienterna inte uppvisar de typiska gastrointestinella symtomen och har så kallad "tyst" eller latent celiaki.

I kontrast mot andra autoimmuna sjukdomar har celiaki fördelen att ha mycket sensitiva och specifika serologiska markörer. Ett enkelt blodtest kan i princip utesluta eller bekräfta celiaki med nästan 100 % säkerhet. Ett positivt screeningstest leder oftast till en bekräftande biopsi. Denna invasiva diagnosmetod är obehaglig, kan vara smärtsam och är dyr. Särskilt hos barn bör onödiga biopsier undvikas om det går.

Därför är det särskilt viktigt att screeningtester för celiaki har hög specificitet. Eftersom prevalensen endast är omkring 1 % i en screeningpopulation kommer de flesta misstänkta fallen visa sig inte ha celiaki. Därför leder även en liten minskning av specificiteten till en dramatisk ökning av onödiga tarmbiopsier.

Exempel: 1 000 skolbarn screenas för celiaki med ett serologiskt test, anti-vävnadstransglutaminastest (tTG). Ett anti-tTG-test med en specificitet på 97 % kommer att resultera i 3 % falskt positiva svar = 30 barn. Med en specificitet på 99,4 % (vilket rapporteras för Phadias (nu Thermo Fisher Scientific) anti-tTG-test Celikey) blir endast 6 barn falskt positiva. En specificitetsminskning på 2,4 % resulterar alltså i fem gånger fler biopsier på barn utan celiaki när de flesta av dessa kunde ha undvikits genom att använda analysen med högre specificitet.

Alla Phadias, nu Thermo Fisher Scientific, autoimmunitetstester är utformade för högsta specificitet och är på så sätt en värdefull hjälp när läkaren ska ställa diagnos.