Miljöpolicy

Vårt arbete skall genomsyras av en helhetssyn på människan och miljön och ett samspel dem mellan. Genom förebyggande åtgärder och ständiga förbättringar visar vi omtanke om de anställdas hälsa och säkerhet samt hänsyn mot den yttre miljön.

Våra insatser skall främst inriktas på att:

  • Utifrån våra betydande miljöaspekter sträva efter att minimera våra utsläpp till mark, luft och vatten och därmed förebygga föroreningar.
  • Ha en öppen dialog med de anställda, kunder, myndigheter och allmänheten. Vi skall informera kunder, leverantörer och entreprenörer om vårt miljöarbete.
  • Hushålla vid användningen av energi och råvaror och minska avfallsmängden. Med hjälp av källsortering skall avfallet så långt som möjligt återföras enligt kretsloppstänkandet.
  • Utvärdera miljösituationen genom regelbundna mätningar och miljörevisioner, därmed lägger vi grunden till förbättringar av inre och yttre miljö.
  • Beakta leverantörers och entreprenörers miljöarbete vid upphandling av varor och tjänster för att i samarbete uppnå gemensamma förbättringar.
  • Undvika belastningsbesvär, utforma våra arbetsplatser på ett ergonomiskt riktigt sätt, och i övrigt ha säkra och sunda arbetsplatser.
  • Ha en engagerad personal, som är utbildad i miljöarbete.
  • Ha ett brandskydd, som syftar till skydd av människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet av människor skall alltid prioriteras.
  • Uppfylla kraven i miljöledningsstandarden ISO 14001 för att garantera att vi följer lagar och andra myndighetskrav inom miljö- och arbetsmiljöområdet.
  • Ha en framförhållning avseende nationell och internationell lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

Denna policy är utformad i enlighet med Thermo Fisher Scientific Health Safety and Environmental Policy och företagets grundläggande värderingar. Miljöpolicyn skall regelbundet utvärderas och uppdateras och avsteg från densamma åtgärdas enligt fastställda rutiner. 

Certifikat