ImmunoCAP Specific IgE

ImmunoCAP Specific IgE består av kompletta allergen som täcker över 650 allergen, allergenkomponenter täcker över 90 komponenter och Phadiatop, ett test som är utformat för att differentiera mellan atopiska och icke-atopiska patienter.

ImmunoCAP Complete Allergens och ImmunoCAP Allergen Components 
|  ImmunoCAP Phadiatop/Phadiatop Infant

Kvantifiering av IgE-antikroppar med ImmunoCAP Specific IgE ger korrekt utvärdering av allergipatienter. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Specific IgE.

Immunodiagnostics erbjuder över 650 allergen och 90 allergenkomponenter för sensitiv och exakt kvantitativ detektering av allergenspecifika IgE-antikroppar. IgE-antikroppar uppträder i humant serum och plasma som resultat av sensibilisering mot ett specifikt allergen. Mätning av cirkulerande IgE-antikroppar ger en objektiv bedömning av sensibiliseringen mot ett allergen. I allmänhet indikerar låg nivå av IgE-antikroppar en låg sannolikhet för klinisk sjukdom, medan en hög nivå antikroppar mot ett allergen visar god korrelation med klinisk sjukdom. 

Det kliniska värdet av kvantitativ testning

För läkaren

 • Utveckling av IgE-antikroppar kan upptäckas på ett tidigt stadium och indikera sensibilisering även innan symtomen har utvecklats.
 • Hjälper till att förklara "allergimarschen" – allergisjukdomens progression
 • Hjälper till att förklara allergenbelastningen – alla de allergener som tillsammans bidrar till allergiska symtom
 • Ger tydliga riktlinjer för sjukdomshantering

För laboratoriet

 • Verkligt kvantitativt mätområde från 0,1-100 kUA/L
 • Intra-analys CV (%) jämförbar med rutinmässiga immunanalyser inom klinisk kemi
 • Mycket konsekventa resultat över tid, mellan olika länder, system, laboratorier och personer

Provtagning och preparering

 • Serum- och plasmaprover (EDTA eller heparin) från ven- eller kapillärblod kan användas.
 • Ta blodprover enligt standardrutinerna.
 • Förvara proverna i rumstemperatur (RT) endast vid transport.
 • De kan förvaras i 2-8°C i upp till en vecka, annars i -20 °C.
 • Undvik upprepad frysning och upptining.

Obs! Blodprover för testning av ImmunoCAP-läkemedel och -insektsgifter bör tas under eller strax efter händelsen, helst inte mer än 6 månader efter exponering. Om testresultatet är negativt och en IgE-medierad reaktion fortfarande misstänks bör ett nytt prov tas och testet upprepas vid 5 till 6 veckor.

Förväntade testvärden

ImmunoCAP Specific IgE identifierar IgE-antikroppar i området 0 till 100 kUA /l, där A representerar allergenspecifika antikroppar. Resultatet rapporteras kvantitativt. I klinisk praktik används ofta 0,35 kUA/l som cut off-värde. Ett stort antal studier har utförts där de kliniska resultaten för tester med ImmunoCAP Specific IgE i allergidiagnoser har utvärderats. Resultaten i form av klinisk sensitivitet ligger mellan 84 och 95 % och specificiteten mellan 85 och 94 %. Sensitivitet och specificitet har rapporterats från studier med flera testplatser som omfattar flera hundra patienter som testats på en rad olika allergener. 

 

ImmunoCAP Complete Allergens och ImmunoCAP Allergen Components

En allergidiagnos baseras på exakt anamnes, kliniska observationer och resultat från IgE-tester. Genom att använda ImmunoCAP Complete Allergens eller ImmunoCAP Allergen Components för att bestämma förekomst av IgE-antikroppar får du ett stort urval allergen eller allergenkomponenter för att ställa pålitlig diagnos av patienter med misstänkt allergi. 

 • Kunskap om IgE-antikroppsnivå ger vägledning vid:
 • Rådgivning till enskilda patienter
 • Kontroll av att patienten verkligen minskar sin exponering för målallergenet
 • Bestämning av toleransutveckling (livsmedelsallergi, specifik immunterapi)
 • Optimering av individuella behandlingsplaner (tid och dos)
 • Remittering till korrekt vård

ImmunoCAP Complete Allergens, kliniskt värde

Resultat från ImmunoCAP Complete Allergens används för att bekräfta misstanke om allergi och att bestämma angripande allergen eller utesluta allergen som ger negativa testresultat. Resultaten kan också användas till att övervaka förändringar av antikropparnas IgE-nivåer. IgE-antikroppsutveckling kan detekteras i ett tidigt skede, indikera sensibilisering, även innan kliniska symtom har utvecklats och på så sätt hjälpa till att identifiera patienter med risk för:

 • Allergimarschen – Progression från hudsymtom till respiratoriska symtom
 • Exacerbation – Progression från milda symtom till allvarliga symtom
 • Kroniskhet – Progression från återkommande till ihållande symtom

ImmunoCAP Allergen Components, kliniskt värde

Från en allergenkälla kan enskilda allergenkomponenter framställas. Sensibilisering mot dessa komponenter mäts sedan i separata tester, vilket gör att du på exakt molekylär nivå kan bestämma vilka komponenter patienten är sensibiliserad mot. Informationen utgör basen för en förfinad allergidiagnos.

Allergenkomponenter är proteiner som grupperas i olika proteinfamiljer efter strukturell likhet. Symtomen på sensibilisering mot medlemmar av dessa familjer beror på vilka egenskaper de har gemensamt, de finns i olika mängder i källorna och har olika hållbarhet. Vissa allergenkomponenter är specifika och vissa är korsreaktiva.

Vad tillför molekylär allergologi?

 1. Bedöma den kliniska risken för reaktioner
  Med molekylär allergologi kan du dra slutsatser om vilka risker som är förenade med sensibilisering. Sensibilisering mot allergenkomponenter som är stabila kan utlösa både systemiska reaktioner och lokala reaktioner, medan sensibilisering mot instabila komponenter i huvudsak utlöser lokala reaktioner.
   
 2. Förklara symtom som orsakas av korsreaktivitet
  Symtom som utlöses av korsreagerande antikroppar kan separeras från sådana som orsakas av genuin sensibilisering, vilket är viktigt för behandlingen och för råd om vad patienten bör undvika. I fall där endast korsreaktiv sensibilisering har identifierats bör ytterligare tester utföras för att finna den primära sensibiliseraren.
   
 3. Identifiera rätt patienter för specifik immunterapi
  Det är viktigt att veta vilka specifika allergenkomponenter patienten är sensibiliserad mot för att kunna sätta in rätt specifik immunterapi. Genom att matcha patienter med genuin sensibilisering med ett extrakt från rätt källa blir behandlingsresultatet bättre.

 

ImmunoCAP Phadiatop

Bestämning av förekomst av IgE-antikroppar med ImmunoCAP Phadiatop ger lämplig utvärdering av atopiska patienter. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Phadiatop.

ImmunoCAP Phadiatop är ett blodtest som skiljer mellan atopiska och icke-atoptiska patienter. Resultaten indikerar hög eller låg sannolikhet för atopi. Ett negativt resultat indikerar att symtomen inte är orsakade av vanliga allergener i miljön och läkaren kan därför undersöka andra möjligheter.

Hos yngre barn, 0-3 år, är allergisk sensibilisering oftast relaterad till livsmedel (som ägg, mjölk, fisk, soja och jordnötter) och inte inhalerade allergener. Men antikroppar mot inhalerade allergener som dammkvalster och husdjur kan ändå förekomma tidigt i livet. Med tanke på detta rekommenderar vi en kombination av Phadiatop och de vanligast livsmedelsallergenerna när barn testas.

Kliniskt värde

Phadiatop är analys för graderad bestämning av atopi med semikvantitativa eller kvalitativa resultat.  

Semikvantitativa resultat

Phadiatop-resultaten uttrycks i Phadia Arbitraty Units/l (PAU/l) och indikerar graden av sensibilisering. Ett Phadiatop PAU/l-värde ovanför kvantifieringsgränsen indikerar att patienten är atopisk (positiv), dvs. mätbar nivå av specifika IgE-antikroppar mot vanliga inhalerande allergener har upptäckts. Ett Phadiatop PAU/l-värde under kvantifieringsgränsen indikerar att patienten är icke-atopisk (negativ), dvs. det går inte att uppmäta någon nivå av specifika IgE-antikroppar. Högre Phadiatop PAU/l-värde indikerar högre grad av sensibilisering, dvs. högre nivå av specifika IgE-antikroppar mot vanliga inhalerade allergener.

Kvalitativa resultat

Phadiatop-resultaten uttrycks som positiva eller negativa. Ett positivt Phadiatop-resultat indikerar att patienten är atopisk, ett negativt resultat indikerar att patienten är icke-atopisk, dvs. inte sensibiliserad mot inhalerade allergener. För att bestämma koncentrationen av allergenspecifika IgE-antikroppar rekommenderar vi att provet testas om med lämpliga ImmunoCAP Specific IgE-allergener.

Följande kliniska resultat uppnåddes i kliniska undersökningar på 836 patienter med misstänkt allergi:

Slutlig diagnos
Atopi/icke-atopi
 
ImmunoCAP Phadiatop-resultat  
PositivtNegativtTotalt
Atopi 483 38 521
Icke-atopi 34 281 315
Totalt 517 319 836

Sensitivitet 93 %
Specificitet 89%

Alla tester kördes med 0,35 kU/l specifik IgE-kalibrator som cut off-värde.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.