ImmunoCAP Specific IgG

Kvantifiering av IgG-antikroppar med ImmunoCAP Specific IgG ger förbättrad patientutvärdering. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Specific IgG.

ImmunoCAP Specific IgG mäter antigenspecifika IgG-antikroppar i humant serum och plasma. Specific IgG består av antigenspecifika antikroppar mot immunoglobulin, klass G. Dessa antikroppar är en del av kroppens naturliga försvarssystem och utvecklas i respons till kontakt med främmande substanser.

Förekomst av IgG-antikroppar som är specifika för ett visst antigen är en markör för exponering för det antigenet. Dessutom reflekterar nivån av specifikt IgG i serum graden av exponering för detta antigen. Mätning av specifika IgG-antikroppar kan ge värdefull klinisk information på flera olika områden.

Allergisk sjukdom

Vid allergiska sjukdomar används specifikt IgG:

  • i kliniska studier om astma, rinit, urticaria, eksem och mag-tarmsjukdomar
  • som markör för exponering vid olika lungsjukdomar, t.ex. allergisk alveolit, aspergillom och aspergillos.

Immunterapi

Vid övervakning av immunterapi visar ökad nivå av specifikt IgG:

  • en generell (men inte definitiv) korrelation med kliniskt resultat
  • att immunsystemet svarar på behandlingen

Förväntade testvärden

Det finns inga rekommenderade cut-off-värden för specifika IgG-antikroppar eftersom de är markörer för antigenexponering och inte direkt relaterade till en sjukdom. Resultaten varierar både inom och mellan antigener. Geografiska variationer är också viktiga, liksom individuella exponeringsnivåer.

För att avgöra om nivån är förhöjd bör referensnivån för specifika IgG-antikroppar mot ett visst antigen mätas i ett antal prover från normala, friska individer och om möjligt jämföras med nivåerna hos en grupp patienter.

Provtagning och preparering

  • Ta blodprover och förbered serum eller plasma enligt standardrutiner.
  • Förvara proverna i rumstemperatur (RT) endast vid transport.
  • De kan förvaras i 2 till 8 ℃ i upp till en vecka, annars i -20 °C.
  • Undvik upprepad frysning och upptining.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.