ImmunoCAP Tryptas

Kvantifiering av total tryptasnivå med ImmunoCAP Tryptas ger en bedömning av risken för allvarliga reaktioner hos patienter som är allergiska mot insektsgift. Det används även av WHO som diagnoskriterium för mastocytos och som markör för hematologiska neoplasmer. Här får du mer information om kliniskt värde, förväntade testvärden och testprincipen hos ImmunoCAP Tryptas.

ImmunoCAP Tryptas mäter mängden tryptas som frigörs av mastceller i serum. Mastceller spelar en nyckelroll i allergiska reaktioner och ökar i antal under inflammatoriska förhållanden. När de aktiveras frigör de en mängd olika mediatorer som leder till tecken och symtom på allergiska reaktioner som anafylaxi. Dessa mediatorer inkluderar tryptas och histamin.

En övergående ökning av nivån av tryptas som är i cirkulation efter att en patient genomgått en anafylaktisk reaktion hjälper till att bedöma reaktionens omfattning. En långvarigt förhöjd basnivå av tryptas är en indikation på möjlig mastocytos

Kliniskt värde

Bedöma risken för anafylaktiska reaktioner
Höjd grundnivå för tryptas kan vara en riskmarkör för vissa patienter för allvarlig anafylaktisk reaktion. Moget tryptas lagras i vilande mastcellers granula. Det frisätts till  blodomloppet under mastcellaktivering, antingen av IgE- eller icke IgE-medierade mekanismer. De kortvarigt ökade nivåerna av moget tryptas fungerar som klinisk markör som bekräftar allvarliga reaktioner som anafylaxier.

Klinisk markör vid allvarliga reaktion från insektsgift
I medeltal är prevalens för systemiska anafylaktiska stickreaktioner cirka 3 %. Upp till 25 % av patienterna med allvarliga insektsgiftsreaktioner har en rörhöjd grundnivå av tryptas. Man har betonat vikten av att identifiera dessa patienter eftersom de är disponerade för allvarliga anafylaktiska reaktioner. Ökade nivåer kan, men måste inte, bero på en underliggande mastocytos.

Kliniska markörer för perioperativa allvarliga reaktioner
Höjd grundnivå av tryptas indikerar en ökad mastcellsbelastning och kan tyda på risk för allvarliga reaktioner under kirurgi. Sensibilisering (t.ex. förekomst av specifika IgE-antikroppar mot substanser som patienten exponeras för under kirurgi) är ytterligare en riskfaktor. Det är allmänt vedertaget att det, för att bekräfta en anafylaktisk reaktion, är viktigt att mäta den kortvariga ökningen av tryptas under den perioperativa fasen.

Tryptas i mastocytos och hematologiska neoplasmer
Konstant höjda nivåer av tryptas proform i blodet tyder på ökad onormal mastcellsbelastning i mastocytos. Dessa heterogena sjukdomar associeras vanligen med en mutation i receptorn för stamcellsfaktorn (SCF), en cytokin som hjälper mastcellerna att överleva och växa till autonomt.

En diagnostisk och prognostisk signifikans för tryptas uppvisas också i hematologiska avvikelser och malignitet (tumörer) oberoende av om systemisk mastocytos har fastställts eller ej.

Klicka för att visa en fallstudie om anestetiska reaktioner (pdf)

Tryptasnivå (eller koncentration), även ökning av nässekret vid:

  • Aktiv allergisk rinit
  • Allergenprovokation hos patienter med allergisk rinit

Förväntade testvärden

Hos friska personer rapporteras tryptasgrundnivån ligga på cirka 1–15 μg/l. Varje person har sin egen unika grundnivå, vilken vanligen stabiliseras efter hand. Vissa personer med förhöjda grundnivåer av tryptas, cirka >10 μg/l, anses ha ökad risk för allvarliga anafylaktiska reaktioner.

En studie med 126 till synes friska individer (61 män och 65 kvinnor mellan 12 och 61 år) resulterade i ett genometriskt medelvärde på 3,8 µg/l och 11,4 µg/l inom den 95:e percentilen.

 

Insamling och förberedelse av prover

Blodprovstagning
Ta blodprov med venpunktering, låt koagulera och separera serum genom centrifugering. Prov ska helst tas 15 minuter till 3 timmar efter den händelse som misstänks ha orsakat mastcellsaktiveringen.

Förhöjd nivå av tryptas kan vanligen upptäckas 3 till 6 timmar efter den anafylaktiska reaktionen. Nivån återgår till den normala inom 12 -14 timmar efter reaktionen.

Förvaring av serumprover
Proverna kan förvaras i rumstemperatur (RT) för transport i 2 dagar. Förvaras i 2-8 °C om analys körs inom 5 dagar efter provtagningen. Förvaras i -20 °C eller -70 °C i längre perioder.

Plasmaprover
Plasmaprover har analyserats och funnits ge resultat som är jämförbara med serumprovresultat.

Nasallavage
Spädda och ospädda naslavageprover kan användas till ImmunoCAP Tryptase. Använd ImmunoCAP IgE/ECP/Tryptase Diluent för spädning. I litteraturen finns beskrivningar av flera metoder för insamling av nasallavage. Analysera provet i ImmunoCAP Tryptase enligt bruksanvisningen.

Viktigt!

Liksom vid all diagnostisk testning bör en definitiv klinisk diagnos inte baseras endast på resultaten för en enda testmetod. Diagnoser ska ställas av läkare efter utvärdering av alla kliniska faktorer och laboratorieresultat.

Referenser

  • Hogan AD, Schwartz LB. Markers of mast cell degranulation. Methods 1997; 13: 43-52.
  • Rasp G, Hochstrasser K. Tryptase in nasal fluid is a useful marker of allergic rhinitis. Allergy 1993; 48: 72-74.
  • Rasp G, Enander I. Mast cell activation in vivo measured by nasal fluid tryptase. XVI Eur Congr Allergology Clin Immunol, ECACI 95.
  • Schwartz LB, Bradford TR, Rouse C, Irani A- M, Van der Zwan JK, Van der Linden P-W G. Development of a new, more sensitive immunoassay for human tryptase: use in systematic anaphylaxis. J Allergy Clin Immunol 1994;14(3):190-204.