Metodens principer

Allergenkomponenterna är dispanserad i triplikat och är kovalent immobiliserade på en polymertäckt glas. Varje glas innehåller 4 mikroarray som ger resultat för fyra olika prov per glas.

ImmunoCAP ISAC är en tvåstegsanalys:

  1. IgE-antikroppar från patientprovet binder till de immobiliserade allergenkomponenterna.
  2. Allergenbundna IgE-antikroppar detekteras av en flourescensmärkt anti-IgE-antikropp.

Testmetoden (inklusive tvätt- och inkuberingssteg) ger en total analystid på mindre än 4 timmar.

Fluorescens mäts med en laserskanner och resultaten utvärderas med programmet Phadia Microarray Image Analysis (MIA). Programmet MIA har ett användarvänligt gränssnitt och möjliggör automatiska avläsningar och specialanpassade resultatrapporter.

ImmunoCAP ISAC är ett semikvantitativt test och resultaten rapporteras i enheterna ISU (ISAC Standardized Units) som indikerar specifika IgE-antikroppsnivåer inom ett mätintervall på 0,3–100 ISU-E. ISU-E är standardiserade till ImmunoCAP Specific IgE-enheter.