Frågor & Svar

  • CallOutPage - ImmunoCAP Rapid

  • ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt
    ImmunoCAP Rapid. Resultat direkt, tydligt och enkelt

ImmunoCAP Rapid är ett test som är klart för användning med förvalda allergen enligt symtom och ålder. Alla reagens som du behöver finns i satsen tillsammans med en bruksanvisning. Frågor kan dock uppstå och här finner du svaren på de vanligaste frågorna.

 

Prov | Analysmetod | Tolkning av resultat | Allergen 

Prov

Q1

Vilken slags lansetter ska användas?

Eftersom analysen kräver ganska stor blodvolym (110 µl), ska lansetter som ger ett bra blodflöde användas.

Q2

Hur viktigt är det att använda rätt blodvolym i blodprovsbrunnen?

110 µl ± 10 % (100 µl – 120 µl) har testats och visat sig fungera.

Q3

Hur länge kan blodprovet förvaras i blodprovsenheten?

Provet kan förvaras upp till fem minuter i blodprovsenheten utan att påverkas.

Analysmetod

Q4

Kan testet användas om den har förvarats oskyddad utan foliepåse?

Interna studier har visat att analysatorn är hållbar under en timme vid rumstemperatur.

Q5

Enligt bruksanvisningen är den första inkuberingstiden (separationssteg och provinkubering) 5 minuter och därefter bör Development Solution tilläsättas. Hur viktig är den första inkuberingstiden?

Den första inkuberingstiden har testats och visat sig fungera från 5 minuter upp till 7 minuter. Risken för blodläckage ökar troligen med tiden, och skiljer sig mellan enskilda prover och hematokritnivåer.

Q6

Hur viktigt är det att använda rätt volym av Development Solution (500 µl)?

Interna studier har visat att resultaten inte påverkas i intervallet 450–550 µl tillägg av Development Solution.

Tolkning av resultat

Q7

Om det inte visas några rosaröda kontrollinjer efter analystidens slut, vad gör jag då?

Testet har inte fungerar rätt och patienten ska testas om med ett nytt test

Q8

Måste testresultaten läsas av direkt efter att analysen är slutförd?

Interna studier visa att resultat inte är påtagligt påverkade upp till en timme efter slutförd analys. Risken för blodläckage in i testfönstret/-fönstren ökar dock med tiden.

Q9

Varför är det skillnad i intensitet på de färgade rosaröda linjerna som anger positiva testresultat?

Det finns en övergripande relation mellan intensiteten i de rosaröda färglinjerna och koncentrationen av allergenspecifika IgE-antikroppar i prover. Tack vare omständigheten både i allergensammansättningen och i varje patients immunrespons, kan förhållandet mellan färg och IgE-antikroppskoncentration dock skilja sig mellan olika prov.

Q10

Varför erhålls ibland positiva testresultat för t9 (olivpollen) bland population från Nordeuropa, som vanligen inte exponeras för olivpollen?

a

En förklaring kan vara olika korsreaktivitet mellan träd och växter.
Ask- (Fraxinus), syren- (Syringa) och ligusterträd (Ligustrum), som finns i det nordeuropeiska området tillhör samma familj (Oleaceae) som oliv (Olea). Viss korsreaktivitet mellan proverna kan därför förväntas.

Vid exponering av andra trädpollen inom samma familj kan antikroppar produceras mot gemensamma allergenstrukturer som finns i dessa arter och ge positiva testresultat på t9, se bilden nedan.

Bilden visar också vissa andra exempel på möjlig korsreaktivitet som påminner om exemplet ovan. 

b

Antikroppar mot profilin (en vanlig allergenstruktur i pollen) kan ge positiva resultat till vissa eller alla pollen som finns i ImmunoCAP® Rapid.

Exponering för och sensibilisering mot t3 – björk (Betula verrucosa) – kan i dessa fall leda till positiva resultat för vissa eller alla pollenallergen i ImmunoCAP® Rapid, t.ex. t3, se bilden nedan. 

 

Q11

Varför får man ibland positiva testresultat för d1 (husdammkvalster, Dermatophagoides pterinyssinus) och i6 (kackerlacka, Blatella germanica) när det inte finns någon känd exponering för i6?

Tropomyosin är en allergen komponent som kan vara orsaken till korsreaktivitet mellan kackerlacka och husdammkvalster.

Allergen

Q12

På vilka grunder har man valt befintliga allergen på ImmunoCAP® Rapid Wheeze/Rhinitis Child?

Produkten har framställts för barn i olika åldrar med allergiliknande symtom som t.ex. väsljud och/eller rinit.

  • Skälet till att lägga in ägg och mjölk i profilen är att det finns rapporter som påvisar en länk mellan matsensibilisering och astma/väsljud hos de yngsta barnen.
  • Allteftersom barnet växer börjar sensibilisering mot inomhusallergen som katt, hund, och husdammkvalster spela en viktigare roll.
  • När barnet blir äldre blir utomhusallergen som pollen från gräs, ogräs och träd viktigare orsaker till allergisymtom som t.ex. rinit och astma/västljud.

De valda allergenen är lämpliga för barn både i södra och norra Europa.

Q13

Vilka grunder finns för valet av allergen på ImmunoCAP® Rapid Asthma/Rhinitis Adult?

Produkten har tagits fram för vuxna patienter med allergiliknande symtom i andningsområdet, som rinit och astma.
Hos vuxna allergipatienter med andningssymtom är inhalerade allergen de dominerande utlösarna. Det finns rapporter om att inomhusallergen oftare orsakar allergisk astma och att utomhusallergen är mer förekommande bland allergipatienter med symtom från övre luftvägarna.
De valda allergenen är relevanta för både södra och norra Europa.

Q14

Är allergenråmaterialen som används i ImmunoCAP® Rapid desamma som finns i ImmunoCAP® Specific IgE?

Allergenråmaterialen som används i ImmunoCAP® Rapid är i huvudsak desamma som för ImmunoCAP® Specific IgE-testerna, men varje enskilt allergen har optimerats för ImmunoCAP® Rapid-tekniken.